Naše činnost

 

V roce 2014 spolek Sarkander zrealizoval:

 

Pravidelná činnost – schůzky společenství dětí či mládeže

V jednotlivých místech se pravidelně scházejí skupinky dětí či mládeže se svými vedoucími – animátory této činnosti. Snažíme se, aby naše činnost byla co nejkvalitnější a byla co nejvíce přínosná. V roce 2014 se scházelo 149 skupinek dětí či mládeže. Celkově se jednalo asi o 2000 osob.

Program skupinek je rozmanitý, uzpůsobený zájmům a potřebám dětí, pomáhající rozvoji osobnosti – zpěv, sport (navštěvování tělocvičny, hřiště), tvůrčí činnost, společná práce, neformální výchova a vzdělávání, nejrůznější hry sportovního zaměření, hry z oblasti psychologie a zážitkové pedagogiky, probírání témátek atd., a osvojení si základních postojů, nutných pro život v jakékoli skupině (např. tolerance, kompromis, ochota spolupracovat a odpovědnost za druhé). Jedna schůzka trvá cca 1,5–2,5 hodiny. Děti a mládež se scházejí odděleně dle věku.

Pravidelná činnost probíhá ve všech pobočkách spolku s výjimkou pobočky Táborového střediska ARCHA v Rajnochovicích.

 

Krátkodobé akce

Pro děti i mládež jsme v pobočkách spolku v roce 2014 připravili 113 akcí. Na 36 z nich jsme využili prostředky z dotace MŠMT. Těchto akcí se zúčastnilo více než 1700 dětí a mladých lidí do 26 let. Jednalo se například o setkání mládeže v jednotlivých oblastech, přehlídky schol, sportovní setkání pro děti, dětské dny, sportovní turnaje, mikulášské a vánoční besídky, plesy mládeže, dětská odpoledne, různé víkendovky, výlety, výpravy, putování, zájezdy, drakiády apod.

Krátkodobé akce probíhají i na Táborovém středisku ARCHA v Rajnochovicích Všechny akce jsou otevřeny i pro neorganizovanou mládež, tj. účastní se jich členové i nečlenové spolku.

 

Prázdninové pobyty

Rok 2014 nám přinesl během letních prázdninách 56 táborových turnusů o délce 7–15 dní, celkově pro 1456 účastníků do 18 let. Čtyři čtrnáctidenní letní turnusy se uskutečnily v táborovém středisku ARCHA v Rajnochovicích. Na všech turnusech byl dobře připraven pestrý program a na většině z nich děti prožívaly celotáborovou či etapovou hru.

Pro „odrostlé“ táborníky ve věku 15–18 let jsme v pobočce ARCHA i letos připravili zážitkový týdenní pobyt s názvem „Quo Vadis“, kde se pracovalo s mládeží formou sociálně-psychologických her a rozumových aktivit, zaměřených na rozvoj a sebepoznání vlastní osobnosti, hledání svého místa ve společnosti, v místě nového studia, mezi kamarády atd. Také jsme uskutečnili tři putovní tábory – po Novohradských horách, Bílých Karpatech a Choceňských vrších.

Celkově se na táborech dětem věnovalo 457 vedoucích, zdravotníků a kuchařů (nad 18 let). Většina vedoucích má několikaletou zkušenost práce s dětmi a mládeží na táborech, při různých akcích i při pravidelné činnosti během roku.

Všichni hlavní vedoucí splňovali kvalifikační předpoklady hlavního táborového vedoucího. Všichni tito vedoucí se pravidelně účastní školících víkendů. Zároveň se snažíme vychovávat z řad odrůstajících táborníků asistenty a pozdější nové vedoucí.

 

Školení dobrovolníků

Dobrovolníci jsou lidé zapojení do činnosti spolku, kteří se ve svém volném čase věnují dětem a mládeži a pracují s nimi bez nároku na odměnu či refundaci mzdy.

V pravidelné činnosti se snažíme inspirovat vedoucí jednotlivých skupinek, zejména skrze kurzy pro vedoucí. V roce 2014 jsme na T. S. ARCHA v Rajnochovicích zrealizovali 8 víkendových vzdělávacích akcí. Další proběhly i na jiných pobočkách spolku.

 

Uspořádali jsme:

  • Školení hlavních vedoucích – kurz pro hlavní táborové vedoucí i pro další zájemce, kteří si chtěli obnovit znalosti hlavního vedoucího; tento kurz je certifikovaný z MŠMT
  • víkendy pro formaci animátorů – základní a pokročilý kurz
  • víkendy pro táborové vedoucí a instruktory táborů ARCHA
  • Zdravotnický kurz – v rozsahu zdravotníka zotavovacích akcí
  • Dobrý tábor, to je dřina – inspirační víkend pro táborové vedoucí

 

Víkendových školení na Arše se účastnilo celkově přes 340 mladých lidí do 26 let. Účastníci kurzů pracují jako vedoucí, instruktoři a zdravotníci na letních pobytech i v pravidelné činnosti během roku. Počet zájemců o vzdělávání a počet pravidelně přijíždějících mladých lidí na tato setkání svědčí o tom, že jde o vhodně připravené, kvalitně a užitečně zpracované vzdělávací akce.

V roce 2015 budeme realizovat další setkání tohoto druhu, nejen z důvodu potřebného školení vedoucích, ale zejména také proto, že ze strany mladých vedoucích a instruktorů vidíme o tato formačně-vzdělávací setkání velký zájem. Velice si ceníme skutečnosti, že se tolik mladých lidí rádo a dobrovolně nasazuje ve službě dětem a mládeži. 

Naši činnost podporují:

msmt mesto-zlin mesto-olomouc arcibiskupstvi-ol

Chcete nás podpořit?

Číslo účtu: 123 646 848 / 0300 variabilní symbol: 111