Bedřich, lankrabě Fürstenberk


6. / 60. Bedřich, lankrabě Fürstenberk

kardinál

1853–1892

Narodil se 18. října 1813 ve Vídni. Dne 16. března 1832 byl zvolen za nesídelního kanovníka olomouckého. Kněžské svěcení přijal 14. října 1836. Po vysvěcení působil v duchovní správě jako kaplan u sv. Michala v Olomouci. Teologická rigorosa složil na bohoslovecké fakultě v letech 1836–1838 a po veřejné disputaci 10. května téhož roku byl promován na doktora bohovědy.

Následujícího roku přijal místo faráře v Harbachu v Dolních Rakousích. Roku 1842 byl jmenován asesorem arcibiskupské konsistoře a v roce 1843 se stal proboštem kolegiátní kapituly v Kroměříži. Roku 1849 byl přijat za sídelního kanovníka olomouckého. Jako kapitulní archivář pořídil repertář listin, uložených v kapitulním archivu.

Dne 6. března 1853 jej kapitula zvolila za olomouckého arcibiskupa. Jeho zvolení oproti brněnskému biskupovi Schaffgotschovi se čekalo pro jeho klidnou a vyrovnanou povahu, zdraví a mládí, vrozenou zbožnost a reformní zaměření, které již uplatňoval jako farář v Harbachu. Vnější právo k reformám mu poskytoval konkordát z roku 1855, avšak ve svém integrálním prosazování církevního zákoníku brzy narazil na odpor vídeňské konstituční vlády i císaře.

Když byl konkordát vypovězen a prosazeno postátnění škol, uvolnění manželství jako svátostného svazku a zdanění církevního majetku, arcibiskup se již mohl spolehnout na vnitřní obrodu docílenou kněžskými exerciciemi a lidovými misiemi a na uvědomění věřících, jež vzrostlo za mravní a hmotné podpory papeže Pia IX. v jeho snaze o udržení církevního státu.

Vynikal od počátku velikou péčí o kněžský dorost. Prvním jeho dílem bylo zřízení chlapeckého semináře v Kroměříži roku 1854. Kněžský seminář pak postavil pod ochranu sv. Cyrila a Metoděje a sv. Václava. Postavil osm nových kostelů, 16 jich velkoryse opravil, včetně arcibiskupské kaple v rezidenci. Především však přestavěl a zgotizoval olomoucký metropolitní chrám ve slohu francouzské katedrální gotiky za vedení arcibiskupského architekta Meretty, který změnil hlavní průčelí a nárys architektury třemi novými věžemi.

Otcovsky pečoval o náležitou kázeň kněžstva, zasadil se o blahořečení mučedníka zpovědního tajemství Jana Sarkandra a u příležitosti jeho beatifikace uspořádal velkolepou slavnost (60 tisíc účastníků). Národnostní protivy řešil ideou cyrilometodějskou. Postaral se o miléniové oslavy sv. apoštolů slovanských v letech 1863, 1869 a 1889, vyprosil také od papeže přeložení svátku sv. Cyrila a Metoděje na 5. července.

Svatý Hostýn a Velehrad svěřil řádu Tovaryšstva Ježíšova, založil diecézní fond pro podporu kněží a štědře podporoval chudinu. Na generálních vizitacích prošel celou arcidiecézi, všechny děkanáty a farnosti navštívil dvakrát, a všude vybízel ke konání misií k rozvoji náboženského života. Péči o nemocné a vyučování dívčí mládeže svěřoval rychle rostoucím kongregacím třetích řádů. Uvedl do arcidiecéze několik řádů a kongregací, především sester do nemocnic a charitativních ústavů.

Podporoval zřízení českých škol a rozvoj českého náboženského života, energicky odmítl zasahování vlády do církevních záležitostí (proto nebyl ve Vídni oblíben). Roku 1861 se stal doživotním členem panské sněmovny, kde se přidal k pravici a podporoval české zájmy. Byl vlastně prvním plně reformním olomouckým arcibiskupem.

Fürstenberk prožíval všechny těžkosti přerodu církve z josefínské ospalosti do epochy probuzení, ze středověkých řádů do novodobé demokracie, kdy padlo i lenní zřízení olomouckého biskupství, a to uprostřed urputných nacionálních bojů, jimiž velmi trpěl náboženský život.

Teprve roku 1879 připustil vídeňský dvůr jeho jmenování kardinálem. Zemřel 20. srpna roku 1892 na Hukvaldech a byl pohřben v katedrále v Olomouci pod hlavní věží.

 

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu