Liturgicko-akademické oslavy 1150. výročí sv. Cyrila a Metoděje


Jedním z významných okamžiků letošního jubilejního roku se stal mezinárodní kongres na Velehradě věnovaný tématu „Aby všichni byli jedno“. Výročí slovanských věrozvěstů ale připomínají také další liturgické a akademické události.

V polovině května se na Velehradě uskutečnil mezinárodní kongres hnutí Europa Christi na téma „Aby všichni byli jedno“ o poslání sv. Cyrila a Metoděje jako správného modelu inkulturace pro Evropu. Hlavním organizátorem zasedání bylo hnutí Europa Christi, spoluorganizátorem akce bylo Arcibiskupství olomoucké pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera. Ten také celebroval mši svatou v rámci setkání a přivítal při ní hosty z biskupských konferencí Polska, Ukrajiny, Běloruska, ČR a Slovenska.

Na začátku mše svaté vystoupil zakladatel hnutí Europa Christi prelát Ireneusz Skubiś, který připomněl slova sv. Pavla apoštola grati estote („být vděčný“) a uvedl, že hnutí chce být výrazem vděčnosti Bohu za dílo stvoření, vykoupení a posvěcení: „Toto dílo má otevřít Evropu pro Krista. Hnutí Europa Christi dnes říká Evropě, aby otevřela dveře Kristu. Evropa může být spasena pouze Kristem. Žádná politická strana to neudělá.“ Připomněl také myšlenku sv. Jana Pavla II., že „Evropa je Evropa dvou plic“. Hnutí Europa Christi usiluje o obnovu smyslu a vnitřní síly Evropy, protože ateismus ničí její význam. Vyjádřil vděčnost, že Poláci přijali křest od Čechů a nyní chtějí Čechům pomoci návratem ke křtu a závazkům z něho plynoucích získat láskou Kristu národ celý.

Poté zaznělo pozdravné poselství prešovského arcibiskupa Rościsława, metropolity pravoslavné církve českých zemí a Slovenska, který poukazoval na roli apoštolů Slovanů v evangelizačním díle v Evropě. Připomněl, že „svatí Cyril a Metoděj splnili misijní příkaz Krista a obohatili Evropu křesťanskými zásadami života. Evropská civilizace by měla čerpat z misionářské práce.“

Kazatelem byl vojenský ordinář Slovenska biskup František Rábek, který ve své homilii poukázal na to, že sv. Cyril a Metoděj, jako hluboce věřící misionáři, si byli vědomi toho, že jejich samotné úsilí nestačí, aby křesťané na Velké Moravě poznali a vnitřně žili svou víru. Byli si vědomi toho, že je to především Boží milost. Ve své homilii se zaměřil na slova modlitby Pána Ježíše, ve které prosí „aby všichni byli jedno“. Zdůraznil, že Evropa potřebuje duchovní jednotu podle vzoru jednoty v Nejsvětější Trojici. Jednota je zapotřebí, aby lidé věřili v Krista. Jednota je Boží dar, není to jen lidské úsilí.

Po mši svaté se účastníci shromáždili ve Slovanském sále Stojanova gymnázia, kde byl zahájen III. Kongres hnutí Europa Christi, na kterém se vědci, odborníci z České republiky, Polska a Slovenska zabývali tématem „Evangelizační poslání svatých Cyrila a Metoděje – správný model inkulturace pro Evropu“.

V první části byl přednesen pozdravný list kardinála Stanisława Dziwisze, bývalého osobního tajemníka papeže svatého Jana Pavla II., ve kterém bylo připomenuto, že misionářské dílo svatých Cyrila a Metoděje se stalo cestou a prostředkem vzájemného poznání a jednoty různých národů rodící se Evropy a poskytlo dnešní Evropě společné duchovní a kulturní dědictví. Kardinál Dziwisz zdůraznil, že sv. Cyril a Metoděj při naplňování svého vlastního charismatu rozhodujícím způsobem přispěli k budování Evropy nejen jako společenství křesťanské víry, ale také jako státního a kulturního organismu. Kardinál Dziwisz mimo jiné napsal: „Je nezbytné, aby vědomí tohoto duchovního bohatství, které se stalo součástí jednotlivých společenství evropského kontinentu, pomohlo nastávajícím generacím ve vzájemném respektu k právům každého národa, pro společné dobro našeho kontinentu a budoucnost člověka na zemi.“

Kongres také svým listem pozdravil arcibiskup Wacław Depo, metropolita Częstochowé, který ve svém dopise napsal: „Most mezi životem a vírou, který přináší evangelium, byl postaven ve střední a východní Evropě spojením tradice východu a západu na čtyřech pilířích, které přímo spojují Boha s etikou, náboženství se společenským životem, časnost s věčností a individuální svět člověka se vším univerzálním stvořením. Sjednocení těchto dimenzí bylo posláním spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje.“

V druhé části vystoupili přímí účastníci a hlavní referenti kongresu. První vystoupení patřilo arcibiskupu Janu Graubnerovi. V úvodu poukázal, že kongres se koná ve Slovanském sále, na jehož stěnách jsou obrazy měst slovanských národů připomínající unionistické kongresy, pořádané k vzájemnému poznání, dialogu, sjednocení katolického a pravoslaveného vyznání. Arcibiskup uvedl, že myšlenkou sjednocení se zabývali teologové a církevní činitelé, ale práce byla roztříštěná, proto přišel arcibiskup A. C. Stojan s myšlenkou unionistických kongresů na Velehradě. Velehradské sjezdy uvedly do pohybu velké hnutí, které ovlivnilo celou církev, a staly se mohutným hlasem víry a naděje.

Arcibiskup olomoucký zdůraznil, že myšlenka unionismu našla svoji odezvu v učení II. vatikánského koncilu o ekumenismu a mezináboženském dialogu. Slova k myšlence unionistických sjezdů navazovala na dřívější promluvu, kterou pronesl k tomuto tématu olomoucký arcibiskup v Sandoměři na svátek sv. Cyrila a Metoděje 2007. V této promluvě arcibiskup mimo jiné připomenul: „Unionismus byl v dějinách někdy spojován s vedlejšími cíli národnostními a politickými. Těchto chyb se velehradské sjezdy uchránily. Vždy stavěly na první místo cíle náboženské. Formulovaly správné obecné zásady, na nichž budovaly koncepci jednoty církve a jejího obnovení. Ukazovaly směr dalšího teologického vývoje, který se projevil naplno až na II. vatikánském koncilu. Byly to zvláště tyto zásady: rovnost obou stran, otevřenost teologického bádání, aktivní podíl laiků na spolupráci a na odpovědnosti za osudy křesťanstva, uznání viny za rozkol na obou stranách, tedy i na straně katolické, a přiznání ekleziálních hodnot pravoslavné církvi. Největší význam měla metoda sjezdů, tj. metoda dialogu.“ V závěru arcibiskup připomněl, že Velehrad může být místem k pořádání podobných akcí inspirovanými odkazem unionistických sjezdů v současném dialogu a vzájemnému soužití mezi lidmi různého vyznání a přesvědčení.

Dalším hostem, který na kongresu vystoupil byl Marian Buczek, emeritní biskup diecéze Kharkivska-Dněpr na Ukrajině, který ve svém příspěvku zdůraznil, že „Evropa bez Krista, bez církve, se rozpadne. Evropa je vlastí mnoha vlastí“. Další host kongresu Antonin Dydycz, OFMCap, biskup diecéze Drohiczyn, ve svém vystoupení připomněl encykliku svatého papeže Jana Pavla II. Aby všichni byli jedno. Připomněl, že Druhým vatikánským koncilem vstoupila církev na cestu ekumenického hledání. Biskup Dydycz řekl, že je to povinnost křesťanského svědomí a připomněl, že svatí Cyril a Metoděj se ve své misijní otevřenosti v předávání víry a Písma nevázali na řečtinu a dali prostor slovanskému jazyku. Dále vystoupili akademičtí reprezentanti.

Teolog a odborník na cyrilometodějskou tématiku a východní filozofii a spiritualitu prof. Pavel Ambros ve svém příspěvku zdůraznil aspekt a charakter svatosti sv. Cyrila a Metoděje a jejich úcty, význam cyrilomotodějské poutní tradice a posvátného Velehradu. Profesor Józef Kulisz, SJ ve svém příspěvku „Diakonie církve v kontextu naší doby,“ připomněl, že obraz světa by měl být vykládán ve světle Božího zjevení a je nezbytné sloužit pravdě v novém kontextu. Na závěr dr. Mirosław Sitarz (KUL Lublin) v referátu na téma „Evropská identita ve výuce Jana Pavla II.“ Mimo jiné řekl, že péče o identitu Evropy znamená hledat duchovní a morální rozměr Evropy. Evangelium je zdrojem života pro Evropu. Společným jmenovatelem je dědictví hodnot zakotvených v evangeliu. Kongres byl zakončen opětně ve velehradské bazilice modlitebním zpěvem Akatystem k uctění svatých Cyrila a Metoděje, který přednesl sbor řeckých katolických kněží z Prešova.

Velehradskému kongresu předcházel kongres v Czestochowe, pořádaný ve dnech 13.–14. února 2019, ve výroční den 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila, kde hlavním kazatelem byl olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner. Po velehradském kongresu se uskuteční v dalších dnech 22. června v Zalaváru v Maďarsku, 24. září v Nitře na Slovensku, další 30. září a 1.–2. října ve Lvově na Ukrajině a v závěru v Polsku 16.–17. října v Lublinu a 22. října ve Varšavě.

Mezinárodní kongres byl mimořádnou liturgickou, akademickou i kulturně-společenskou oslavou jubilea sv. Cyrila s připomenutím velkého evangelizačního díla sv. Cyrila a Metoděje a přinesl podněty k současné obnově Evropy a slovanských národů v návratu ke Kristu, jedinému Spasiteli, a šíření a přijetí radostné zvěsti k pokojnému soužití národů Evropy. Dokladem a povzbuzením pro účastníky jsou slova arcibiskupa Jana Graubnera: „Evropa je dnes pro nás velkou výzvou k evangelizaci a ochraně křesťanských hodnot. Kéž by se podařilo probudit široké hnutí pro evangelizaci Evropy v duchu velkých věrozvěstů svatých bratří Cyrila a Metoda, jako v 19. století hnutí unionistické.“

Liturgicko-akademické oslavy MSKA jubilejního roku sv. Cyrila.

Moravsko-slezská křesťanská akademie navázala spolupráci s hnutím Europa Christi. Připravila a pořádá liturgicko-akademické oslavy k jubileu 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. Ve výroční den 14. února 2019 uspořádala MSKA liturgicko-akademické kolokvium „Sv. Cyril-Konstantin, světec a filozof“. Liturgická část byla slavena mší svatou, kterou celebroval a promluvu pronesl Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. V akademické časti se svými příspěvky vystoupili: prof. Ladislav Tichý s příspěvkem na téma „ Sv. Cyril jako překladatel“ a dr. Jitka Jonová s příspěvkem na téma „Oslavy Cyrilometodějského milénia“. V závěru bylo také představeno nové vydání překladu Jeruzalémské bible.

V rámci oslav jubilea sv. Cyrila se začátkem června uskutečnila přednáška dr. Jany Oppeltové s názvem „Neznámá sbírka biblí z knihovny arcibiskupského paláce“ pořádaná arcibiskupským olomouckým ve spolupráci s MSKA, spojená s prezentací Biblí a výstavou věnovanou Cyrilu a Metodějovi.

Na Velehradě se zástupci MSKA účastnili národní pouti a oslav sv. Cyrila a Metoděje a účastnili také řeckokatolické liturgie sv. Jana Zlatoústého vedenou vladykou Mons. Ladislavem Hučkou a následném setkání s vladykou, prezidentem MSKA a velehradským duchovním správcem k projednání spolupráce na založení Cyrilometodějského institutu MSKA a jeho činnosti. Projednána byla vzájemná spolupráce při přípravě sympozia „Velehradské uniononistické kongresy v inspiraci k současném dialogu“, plánovanému na Velehradě a při přípravě kurzu „Poznávání učení a díla sv. Cyrila a Metoděje“, které mají probíhat v regionech působnosti MSKA.

Jiří Koníček, MSKA

 

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu