Chápání manželství v katolické církvi


Katolická církev považuje manželství za zvláštní druh smlouvy mezi mužem a ženou, kterou se jeden druhému zcela odevzdávají a vzniká mezi nimi celoživotní posvátný svazek zvaný „consortium totius vitae" neboli celoživotní společenství osudu.

Manželství vzniká tak, že způsobilé osoby, tj. muž a žena, kterým v uzavření manželství nebrání církevní zákon zvaný manželská překážka, si navzájem dají manželský souhlas prostý vady, a to způsobem předepsaným církví, tedy tzv. kanonickou formou (před zástupcem církve a dvěma svědky).

Manželství mezi dvěma pokřtěnými povýšil Kristus na svátost. Platně uzavřené manželství dvou pokřtěných je proto nerozlučitelné žádnou lidskou mocí a trvá až do smrti jednoho z manželů.

Neplatná manželství, která manželé chtějí před církví zplatnit

Nicméně z toho, co bylo řečeno o vzniku manželství, vyplývá, že bohužel ne každé manželství je z pohledu církve uzavřeno platně, protože osoby uzavírající manželství mohly být k němu nezpůsobilé, jejich souhlas mohl být stižen vadou nebo nebyla dodržena stanovená forma uzavření manželství.

Pokud manželé zjistí, že jejich manželství není uzavřeno platně, mají vzniklé vady odstranit a manželství zplatnit.

Pokud je důvodem neplatnosti nedodržení kanonické formy (manželé uzavřeli manželství pouze civilně) je možno věc napravit dvojím způsobem:

 • prostým zplatněním neboli konvalidací - manželé znovu vysloví manželský souhlas před zástupcem církve a dvěma svědky
 • uzdravením v kořeni neboli sanací, kdy církev administrativně uzná jejich manželství za platně uzavřené s tou formou, kterou bylo uzavřeno, případně jim udělí dispenze od překážek, které manželství bránily. Předpokladem ovšem je, že trvá manželský souhlas obou manželů. Proto je velmi důležité, aby si žadatel o sanaci byl jistý, že jeho partner s ním skutečně ještě chce dále žít, a kněz, který sanaci vyřizuje, se na to musí velmi důkladně vyptat.

Větší právní jistota ohledně manželského souhlasu je důvodem, proč se upřednostňuje prosté zplatnění s novým vyslovením souhlasu před sanací, byť prosté zplatnění má právní účinky až od nového vyslovení souhlasu, kdežto sanace již od chvíle uzavření manželství civilní nebo jinou nekanonickou formou.

Řešení situace rozpadlých manželství

Ovšem jsou i situace, kdy se manželství nezvratně rozpadne. I v takovém případě církev doprovází jeho členy a hledá způsoby, jak jim umožnit další rozvoj jejich života a vztahů v rodině a s Bohem.

Nesvátostná manželství

Pokud jde o nesvátostná manželství, církev dává přednost živému svátostnému vztahu před mrtvým nesvátostným, a proto využívá svého práva nesvátostné manželství ve prospěch nového vztahu rozloučit. K tomu má dva instituty:

 1. Pavlovské privilegium (privilegium paulinum), které vychází z rozhodnutí sv. Pavla, že pokud manžel, který žije v nesvátostném manželství dvou nepokřtěných, přijal křest, a jeho nepokřtěný partner s ním z toho důvodu odmítá žít pokojně a bez urážky Stvořitele, nemůže být tímto svazkem vázán a smí uzavřít manželství nové. V praxi to znamená, že pokud se rozpadlo manželství dvou nepokřtěných a jeden z nich přijal křest, třeba i po civilním rozvodu, může pokřtěný požádat ordináře o dovolení využít privilegia paulina. Ordinář se dotáže nepokřtěné strany, zda skutečně nechce s pokřtěným dále žít, a pokud tato odpoví, že nikoli, nebo pro zřejmou bezúčelnost dotazu (nepokřtěná strana již má novou rodinu) dá ordinář od dotazu dispens, smí pokřtěný uzavřít nové manželství v katolické církvi. Původní manželství zaniká vyslovením nového manželského souhlasu. Zaniká i pro nepokřtěnou stranu, která by pak, pokud změní názor na manželství s pokřtěným, také mohla uzavřít manželství platné před církví, tedy kanonickou formou se členem katolické církve.
 2. Privilegium petrinum, neboli papežská dispenz udělovaná z moci klíčů, jíž se rozlučuje nesvátostné manželství ve prospěch víry katolické strany. Týká se manželství, v nichž jsou splněny tyto podmínky:
  1. Manželství bylo po celou dobu trvání nesvátostné, tj. alespoň jeden z manželů nebyl pokřtěn (pokud později křest přijal, po jeho křtu již nedošlo mezi manžely k manželskému životu);
  2. Nerozpadlo se vinou katolické strany;
  3. Z udělení dispenze nevznikne pohoršení nebo podiv;
  4. V novém manželství skutečně dojde k prospěchu víry pro katolickou stranu. Situace:
   1. Dva nepokřtění manželé se rozvedli a jeden z nich chce uzavřít nové manželství s katolickou stranou, ovšem sám nechce přijmout křest. Katolická strana však chce uzavřít před církví platné manželství a přistupovat ke svátostem
   2. Rozpadlo se manželství pokřtěného katolíka s nepokřtěným uzavřené kanonickou formou s dispenzí disparitas cultus a rozvedený katolík z takovéhoto manželství chce uzavřít nové manželství s osobou pokřtěnou v katolické nebo nekatolické církvi.
   3. Rozpadlo se manželství pokřtěného nekatolíka s nepokřtěným uzavřené nekanonickou formou (civilně nebo v nekatolické církvi), které je však katolickou církví uznáváno jako platné, protože partneři kanonickou formou nebyli vázáni, a rozvedený nekatolík z takovéhoto manželství chce uzavřít nové manželství s členem katolické církve, který chce mít církevně platné manželství a přistupovat ke svátostem.
   4. Rozpadlo se z pohledu katolické církve platně uzavřené manželství pokřtěného katolíka nebo nekatolíka s nepokřtěným a rozvedený nepokřtěný z takovéhoto manželství chce uzavřít nové manželství s osobou pokřtěnou v katolické církvi, která chce mít církevně platné manželství a přistupovat ke svátostem. Pokud však bylo první manželství uzavřeno s katolíkem, tj. kanonickou formou s dispensí disparitas cultus, dispens se udělí teprve poté, kdy nepokřtěný přijme křest, byť nekatolický, protože stávající právní úprava nedovoluje udělit dispens v případě, kdy by byla uzavírána dvě manželství po sobě s dispenzí disparitas cultus.
  5. Rovněž zde platí zásada, že papež tuto dispenz neuděluje v případě, kdy by jí mělo být rozloučeno manželství uzavřené již na základě dispense privilegia petrina.

Žádost se adresuje Svatému otci, ale žadatel mu ji posílá prostřednictvím místně příslušného ordináře, který, než ji Svatému otci postoupí se svým doporučením, prozkoumá, zda jsou splněny výše uvedené podmínky pro kladné vyřízení.
Je také zapotřebí vědět, že žádost se podává za účelem uzavření nového zcela konkrétního manželství, tj. uvádí se, s kým se žadatel hodlá sezdat. Pokud by pak žadatel od sňatku s touto osobou odstoupil, dispenz se vrací Apoštolskému stolci a žadatel může později požádat o její znovuoživení pro sňatek s jiným partnerem.

Nekonzumovaná manželství

Svatý otec má dále pravomoc z moci klíčů rozloučit dispenzí tzv. nekonzumovaná manželství, tj. manželství platně uzavřená, i dvou pokřtěných, kteří ale po sňatku nikdy nezapočali intimní manželský život. Žádost se opět adresuje Svatému otci prostřednictvím ordináře, který provede potřebná šetření.

Neplatná manželství

A dalším způsobem řešení situace manželů, jimž se rozpadlo manželství, je prozkoumání, zda jejich manželství bylo zavřeno platně. Toto řeší církevní soud, který zkoumá okamžik vzniku manželství, tj. vyslovení manželského souhlasu, a to z pohledu tří pilířů, na nichž platnost manželství stojí:

 1. Zda manželům v uzavření manželství nebránila překážka
 2. Zda manželský souhlas byl u obou prostý vady poznání nebo vady vůle
 3. Zda manželé dodrželi kanonickou formu uzavírání manželství, pokud jí byli vázáni. 

Soudní proces, kterým církevní soud tuto otázku řeší, je procesem o stanovení kanonického stavu osob. Člověk, který má pochybnost, zda je nebo není platně ženatý (vdaná), položí církevnímu soudu tuto otázku, a ten mu dá závaznou odpověď. Není to tedy proces proti některému z manželů nebo proces o určení viny na rozpadu manželství. Na církevní soud se v této věci může obrátit nejen katolík, ale i nekatolík nebo nepokřtěný, pokud hodlá vstoupit do manželství s katolíkem.

Je nutno si uvědomit, že manželství se těší přízni práva, tedy je právní předpoklad, že jednou uzavřené manželství je uzavřené platně. Kdo má o platnosti pochybnost, musí uvést a dokázat důvody, o něž ji opírá, a jeho argumenty musí být tak silné, aby právní domněnku platnosti vyvrátily.

Odluka od stolu a lože (separace)

V situaci, kdy manželství je platné, ale soužití manželů není možné, protože ohrožuje duševní nebo tělesné zdraví jednoho nebo obou manželů, nebo dětí, nebo se jeden dopustil nevěry, kterou mu druhý nemůže odpustit, je možné, aby manželé žili odděleně, tedy neplnili povinnost společného života vyplývající z uzavření manželství. Jde-li o akutní stav, mohou se odloučit přímo a do půl roku by měli požádat ordináře o dovolení odluky od stolu a lože. Jinak by o dovolení odluky měli požádat předem. Tato odluka je opravňuje žít odděleně do doby, než pominou důvody jejího udělení, ale nemohou uzavřít nové církevní manželství, neboť jejich první manželství trvá.

Přistupování ke svátostem v neplatném manželství za podmínky života jako bratr a sestra

Jestliže manželé uzavřou nové civilní manželství po rozpadu prvního, před církví platného, žijí trvale v blízké příležitosti ke hříchu nevěry prvnímu manželovi, a proto nemohou přistupovat ke svátostem. Pokud z důvodů závazků vůči sobě a dětem nemohou takovéto manželství opustit, mohou se zavázat k životu jako bratr a sestra, a pak jim ordinář smí přístup ke svátostem dovolit. Žádost ordináři se podává prostřednictvím faráře, který k ní napíše své doporučení. Kladné vyřízení lze očekávat především v situaci, kdy okolnosti věku nebo zdravotního stavu skýtají záruku dodržení tohoto závazku.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu