Průběh procesu o neplatnost manželství


Proces o neplatnost manželství probíhá takto:

Jeden z manželů, nebo ještě lépe oba společně, se obrátí na kompetentní církevní soud se žalobou na neplatnost manželství. Kompetentním soudem je soud příslušný místu oddavek, místu trvalého nebo přechodného bydliště kteréhokoli z manželů nebo místu, kde je většina důkazů, tedy zpravidla místu, kde žije většina svědků.

Soudní vikář po obdržení žaloby ustanoví notáře a obhájce svazku, seznámí se žalobou druhého z manželů, pokud žalobu nepodávají oba společně, a vyžádá si vyjádření obhájce svazku.

Na základě žaloby a vyjádření nežalujícího manžela a obhájce svazku soudní vikář rozhodne o způsobu projednávání záležitosti a stanoví předmět sporu. Proti stanovenému předmětu sporu se při řádném řízení mohou strany odvolat k senátu, při zkráceném řízení před biskupem k diecéznímu biskupovi.

Záležitost je možno podle novely manželského procesu stanovené motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papeže Františka z 8.9.2015 projednávat dvěma způsoby - tzv. řádným řízením a zkráceným řízením před biskupem.

Řádné řízení:

Řádné řízení probíhá písemně, tak, že procesní strany (tj. manželé) a svědkové vypovídají před příslušným soudcem individuálně do protokolu. Po sebrání všech důkazů se strany seznámí s procesními akty během tzv. zveřejnění procesu. Zde mohou podat své vyjádření k důkazům, žádat možnost předložit další důkazy nebo rozšíření předmětu sporu. Jsou-li jejich požadavky na provedení nových důkazů soudem povoleny, jsou strany s novými důkazy opět seznámeny. Když strany prohlásí, že již nemají k záležitosti co dodat, záležitost je uzavřena, proběhne diskuse mezi stranami a obhájcem svazku a poté jsou akta záležitosti předloženy senátu o třech soudcích, aby si každý z nich připravil písemné stanovisko a poté hlasováním rozhodnou o platnosti nebo neplatnosti manželství.

Proti rozhodnutí soudu se mohou odvolat jak strany, tak obhájce svazku, ve lhůtě 15 užitečných dnů (tj. dnů, kdy pracuje církevní soud a v nichž jim nic nebrání jednat) od doručení rozsudku a to prostřednictvím soudu, který rozsudek vynesl. Lhůta počíná dnem následujícím po dni, v němž byl rozsudek doručen.

Po marném uplynutí odvolací lhůty, pokud rozsudek stanovil neplatnost manželství, soud vyhotoví a zašle manželům doložku vykonatelnosti rozsudku, které osvědčuje, že rozsudek se stal vykonatelným, tedy že opravňuje rozvedené manžele uzavřít nové manželství před katolickou církví.

Rozvedený žadatel o nový církevní sňatek se tedy musí prokázat knězi, po němž žádá oddavky, buď rozsudkem prohlašujícím neplatnost manželství a doložkou o jeho vykonatelnosti, nebo dvěma po sobě jdoucími shodnými rozsudky prohlašujícími neplatnost manželství.

Zkrácené řízení před diecézním biskupem

Zkrácené řízení před biskupem je možné pouze v případě, kdy jsou již před započetím řízení jasné a zřejmé důkazy ve prospěch neplatnosti manželství.

Další podmínkou je aktivní spolupráce obou manželů v procesu na objasnění záležitosti. Tedy oba manželé musí souhlasit s nulitou manželství a účastnit se řízení.

Technickou podmínkou, aby toto řízení bylo smysluplné a přínosné co do zkrácení doby řízení, je, aby se strany a všichni svědkové byli schopni sejít v sídle soudu v jednom, maximálně dvou termínech v pracovní době.

Pokud soudní vikář rozhodne o tomto způsobu projednání záležitosti, nestanovuje senát o třech soudcích, jako u řádného řízení, nýbrž instruktora a přísedícího a nařídí zasedání soudu do 30 dnů od data tohoto dekretu. Týmž dekretem současně stanoví předmět sporu.

Zasedání se účastní instruktor, přísedící, notář, oba manželé případně i se svými právními zástupci, obhájce svazku, případně i ochránce spravedlnosti a všichni svědkové. Notář zaznamená výpovědi stran a svědků a instruktor poskytne stranám a obhájci svazku lhůtu 15 dnů na vyjádření. Poté předá spis diecéznímu biskupovi, který si jej prostuduje a po projednání s instruktorem a přísedícím a přihlédnutí k vyjádření obhájce svazku a stran rozhodne, zda došel mravní jistoty o neplatnosti manželství. Pokud dojde mravní jistoty o neplatnosti manželství, vyhotoví do jednoho měsíce rozsudek, který se doručí stranám a obhájci svazku. Pokud nenabude mravní jistoty o neplatnosti manželství, předá záležitost k vyřešení v řádném řízení.

Proti rozsudku je opět možno se odvolat ve lhůtě 15 dnů prostřednictvím diecézního biskupa a po marném uplynutí této lhůty se vystaví doložka vykonatelnosti rozsudku.

Listinné řízení

Pokud je neplatnost manželství způsobená vadou kanonické formy při uzavírání manželství nebo nezpůsobilostí snoubenců uzavřít manželství (tj. že jim v uzavření sňatku brání překážka, která nebyla dispensována), a tyto skutečnosti jsou dokázány listinami, může být záležitost řešena také listinným řízením před samosoudcem.

Řešení soudního zákazu uzavřít nové církevní manželství

Pokud rozsudek stanoví kromě neplatnosti manželství také některému z manželů nebo oběma zákaz uzavřít nové církevní manželství bez souhlasu ordináře, musí si před uzavřením nového manželství vyžádat dovolení ordináře.

V arcidiecézi olomoucké je postup následující:

Žádající manžel si vyžádá doporučení svého faráře k uzavření sňatku. S tímto doporučením kontaktuje soudního vikáře Interdiecézního soudu (tel. 603 341 536, e-mail: l.botek@volny.cz) a domluví si s ním schůzku, které se zúčastní spolu se svým budoucím partnerem. Na základě projednání záležitosti se soudním vikářem a jeho doporučení vydá arcibiskup rozhodnutí ve věci.

Co by měl vědět a zvážit žadatel o prohlášení neplatnosti manželství

Smysl prohlášení neplatnosti manželství

Prohlášení neplatnosti manželství má smysl pro katolického křesťana, který žije z víry a touží v novém manželství přistupovat ke svátostem, nebo pro člověka, i nepokřtěného, jemuž se rozpadlo dřívější manželství a nyní hodlá uzavřít manželství s praktikujícím katolickým křesťanem, který touží mít možnost přistupovat v novém manželství ke svátostem. Nemá smysl vést této náročný proces z jiného důvodu, tedy například, aby se člověk vyrovnal s minulostí, aby se odpoutal od bývalého manžela apod. K tomu tento proces není určen a takový žadatel zaměstnává omezené kapacity církevního soudu, které by mohly sloužit těm, kdo skutečně touží po svátostném životě.

Co posuzuje církevní soud

Církevní soud neposuzuje proč nebo z čí viny se manželství rozpadlo a jaký byl průběh konce společného soužití manželů, ale zda bylo či nebylo uzavřeno platně. Tedy zda ve chvíli uzavírání manželství byly nebo nebyly splněný náležitosti, které církev vyžaduje k platnému uzavření manželství. Přítomnost skutečnosti působících neplatnost manželství ve chvíli uzavírání manželství - tedy nezpůsobilost snoubenců, vady souhlasu nebo vady formy - musí být dokázány. Nejčastěji svědeckými výpověďmi, listinami a znaleckými posudky.

Soudní poplatky

Poplatky soudního řízení jsou u Interdiecézního soudu v Olomouci stanoveny na 4 500,- Kč za první instanci (hradí žadatel) a 2 000,- Kč za druhou instanci (hradí odvolávající se s výjimkou obhájce svazku) a 3 500,- Kč za listinné řízení (hradí žadatel). Tyto poplatky mohou být navýšeny o náklady na vypracování znaleckého posudku. Z důvodů závažné sociální situace může soudní vikář rozhodnout rozložení soudního poplatku na splátky nebo o případném snížení poplatku.

Žadatel o snížení soudního poplatku musí doložit soudu výši svých příjmů a doporučení svého faráře nebo kněze, který jej dobře zná, jenž popíše jeho ekonomickou situaci na základě své osobní znalosti.

Je zapotřebí si uvědomit, že tyto poplatky představují jen symbolický podíl žadatele na skutečných nákladech za řízení, které doplácejí věřící ze sbírek.

Doba trvání procesu

Doba trvání procesu od stanovení předmětu sporu by neměla přesáhnout rok v první a půl roku ve druhé instanci. Ovšem problémy časové zaneprázdněnosti stran, svědků a v neposlední řadě i soudců, kteří v našich podmínkách mají ještě mnoho dalších úkolů v duchovní správě, může zapříčinit prodloužení této doby. Navíc v posledních letech se počet řešených případů zdvojnásobil.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu